Forside

Try efterskole

En efterskole for unge med særlige behov
Try Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige behov både socialt og fagligt, hvor man har som elev mulighed for at tage en 9.klasse afgangsprøve.

Try Efterskole er et sted, der skal ses, mærkes og opleves. Vi håber, I har lyst til at besøge os.

Værdier

Det er skolens grundsyn at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde. Alle skal have mulighed for at udvikle sig og har ret og pligt til at tage del i samfundet.

Fællesskab skaber vi sammen. Vi tror på rummelighed og gode venskaber. Og selvfølgelig en rar og god omgangstone med respekt for hinanden. Dette vil skabe stærke sammenhold og venskaber for livet.

Hånværk og design

I Håndværk og Design er eleverne en del af et socialt fællesskab samt et arbejdsfællesskab hvor alle har en rolle og er værdifulde.
På værkstedet arbejder vi målrettet på, at eleverne lykkes med de projekter, de er en del af. Det er vigtigt, at eleverne får forståelse af sammenhængen mellem dét at lykkedes med en opgave og det at udvikle selvværd og selvtillid.
Vores værksted skaber mulighed for at eleverne kan udvikle deres håndværksmæssige og kreative færdigheder og deres generelle holdning til dét at modtage undervisning.

Det er vigtigt at den enkelte elev udfordres på et passende niveau således at der
kontinuerligt sker udvikling såvel fagligt som personligt.

I Håndværk og Design huset kan man vælge sig ind på forskellige moduler – feks kunne det være Materiel Design, Metal-auto eller Pedelhold.

 • På Materiel Design er der fokus på materialer og udtryk. Eleverne lærer forskellige
  materialer at kende – eksempelvis forskellige typer glas og de forskellige
  forarbejdnings teknikker, der knytter sig til disse eller forskellige træsorters
  anvendelighed til diverse opgaver – og kan derfor udnytte materialerne bedst muligt i
  det praktiske arbejde med designprocesser og håndværksmæssig virksomhed til
  kreativt og designmæssigt udtryk.
 •  På Metal-auto er det målet, at eleven skal opnå kendskab til smede og mekaniker fagets faglige indhold samt de sidefag, der følger med – eksempelvis svejsning. Det er for dem, der er vilde med teknik , mekanik og elsker at rode med biler samt scootere og cykler.
 • På Pedelholdet arbejdes der med praktiske serviceopgaver på skolen – eksempelvis græsslåning, pasning af bede og små vedligeholdelsesopgaver, som fx udskiftning af pærer, smøring af låse etc. For at varetage opgaverne er målet at oplære eleverne i brug af en lang række maskiner og vedligehold af disse.

Svejsningscertifikat
Lær at svejse sjove sjove projekter, skulpturer eller andet.
Du har mulighed for at blive undervist i hvordan man svejser.
Kurset tager en uge og derefter må du svejse i undervisningen og fritiden. Her får du selv lov til at vælge, hvilke ting du godt kunne tænke dig at lave. Det er kun fantasien der sætter grænser.
Er du kreativ og har hænderne godt skruet på, så er svejsning noget for dig.


Vi har som målsætning at inddrage størstedelen af folkeskolens fag i vores undervisning samt at gøre eleverne bevidste om at dette finder sted. Øvelsen “fag i brug” er en fast del af undervisningen når der evalueres.
Eleverne er til en vis grad medbestemmende i undervisningen idet der er en vekselvirkning mellem lærerstyrede aktiviteter og mere individuelle og selvvalgte projekter.

Musik

På Musik-værkstedet er eleverne en del af et kreativt, skabende fællesskab. Vi tager
udgangspunkt i elevens egne kompetencer og får dem i spil med de andre på holdet. På musik lærer eleverne, at alle er væsentlige og spiller en vigtig rolle for det fælles produkt. Fællesskab og fælles ansvar er i fokus her.
På musikværkstedet er der nogle parader, der bliver lagt og man møder hinanden på en helt anden måde end i f.eks. matematik eller dansktimen. Her handler det om en fælles interesse eller passion og man lærer helt nye sider af hinanden at kende.

På musik er man afhængig at, at alle møder til tiden, så vi kan komme til at øve og vi er afhængige af at alle engagerer sig og forbereder det, vi har aftalt.
Igennem vores musikundervisning skærpes elevernes opmærksomhed, udholdenhed,
koncentrationsevne, evne til at arbejde i grupper og selvstændigt. Ligeledes bliver eleverne trænede i at være centrum i større forsamlinger. Eleverne spiller på diverse instrumenter, arbejder med rytmer og puls, synger, lytter og dramatiserer, samt arbejder med performance, attitude, kropssprog og basis / simpel sangteknik.
Derudover bearbejder og analyserer vi de tekster, vi optræder med og herved integreres dansk, matematik, historie, geografi, samfundsfag og engelsk i undervisningen. Musikholdet har mindre spillejobs til f.eks. elevforsamlinger, i Gigantium, så vi får øvelse i at optræde for et publikum. Vi øver op til en musical som vi skal fremføre sidst i værkstedsperioden.
I slutningen af januar inviteres alle forældre til en stor forestillingsaften, ligesom elever fra andre efterskoler og fra specialklasserne i området bliver inviteret ind og se stykket.

Køkken

På køkkenværkstedet lærer eleverne alt om gastronomi, sanitet og hygienje. Det er eleverne på køkkenværkstedet, der hver dag laver den mad, der bliver spist på efterskolen. Eleverne oplever dermed en stor grad af ansvar for sig selv og andre. I køkkenet arbejdes der efter mesterlæreprincippet, hvor eleverne lærer om alle arbejdsopgaver i køkkenet.
Arbejdet er fokuseret på praktiske opgaver, samtidigt med at elevernes sociale færdigheder og samarbejdskompetencer udvikles.

Lokalemæssigt rådes der over et storkøkken, hvor der er indrettet arbejdspladser til eleverne med hæve-sænkeborde og et separat teorilokale. I skoleåret 2015-16 er der tilknyttet 2 lærere og en køkkenleder. Eleverne vælger sig ind på køkkenværkstedet, fordi de har en speciel interesse i madlavning. Undervisningen baseres primært på en praktisk del og en teori del med udgangspunkt i mesterlæreprincippet.
I den praktiske del arbejdes der med produktion af den daglige mad til alle elever og lærere, såvel kold som varmt. Eleverne stifter bekendtskab med alle  arbejds-opgaverne i køkkenet,

f.eks. kold kok, varm kok, opvasker og forbereder, således at de derigennem for forståelsen af hele processen fra råvarer til serveringsklar mad. Udover de færdighedsmæssige mål, arbejdes der med elevernes personlige side. Samarbejde, almindelige omgangsformer, normer, hygiejne, selvtillid, problemløsning, trivsel, selvaktivering er centrale begreber. Derudover indgår motion og idræt, som en naturlig del af værkstedsundervisningen.Teorien implementeres i den daglige undervisningen og indeholder emner som mål og vægt, kendskab til køkkenmaskiner, hygiejne, udarbejdelse af piktogrammer, ernæringslære,
anderledes mad, levnedsmiddellære, samt fokus på dagligdagsmotion.


Temaer gennem året:
Hygiejne – grundlæggende køkken hygiejne og håndtering af de forskellige
fødevaregrupper.
Ernærings-lære – der arbejdes praktisk i køkkenet med sunde alternativer til
eftermiddags/aftenssnack
Udarbejdelse af piktogrammer:
Der arbejdes med udarbejdelse af piktogrammer til alle vores forskellige ting – alt fra fade og viskestykker til råvarer i vores depotrum, således det er nemmere at holde orden og orientere sig i køkkenet.


Eksamensforberedelse med vægt på den teoretiske del i 2. skoleperiode madkundskab– bl.a. levnedsmiddellære, råvarekendskab, mikroorganismer m.m.
I løbet af skoleåret arrangeres relevante ekskursioner som fx fiskeriauktion, bageri, slagteri og lign.

Landbrug


På landbrug skal eleverne passe både dyr, marker og maskiner og de lærer at tage ansvar for opgaverne, samtidigt med at deres sociale og individuelle kompetencer udvikles. På landbrug er der en klar struktur og opgavefordeling og de daglige rutiner er vigtige for at få alle opgaver løst. Eleverne lærer at indgå i et fagligt fællesskab hvor ansvar, tillid og samarbejde vægtes højt.

Landbrugsværkstedets formål er ikke at drive et professionelt landbrug, men at skabe et undervisningsmiljø hvor vi med udgangspunkt i landbrug lægger stor vægt på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.
Værkstedet råder over en gård med tilhørende marker, traktorer, maskiner, værksted og dyr: islænderheste, fedekvæg, grise, får, geder, høns, kaniner og katte.
Undervisningen tager udgangspunkt i praksis og tilrettelægges ud fra elevernes individuelle interesser og forudsætninger. Det betyder, at eleverne ikke nødvendigvis undervises i eller lærer det samme på samme tid; men når eleven er klar til det.

På landbrug kan man få et ridekort, som betyder, at man selv må tage op til hestene og ride.


Traktorkørekort
Tag traktorkørekort og vær med til at pløje og så marker.

På Try Efterskole har du mulighed for at tage et traktorkørekort. Når du har fået kørekortet, får du lov til på egen hånd at pløje og så marker, der tilhører skolen.
Der vil være undervisningstimer der går dig klar til køreprøven, som foregår på skolens marker.
Dette er en unik mulighed for allerede at begynde at uddanne dig inden du er færdig med skoleopholdet på Try Efterskole. Interesser landbrug dig og har du mod på at køre traktor, så er dette lige noget for dig.