Undervisning

Undervisningen

På Try efterskole er undervisningen delt op i værksteder, dansk, matematik og valgfag.
Værkstedsundervisningen fylder meget på Try, fordi vi tror på, at de håndværksmæssige fag giver eleverne nogle andre kompetencer og at læring igennem håndværket giver eleverne mere lyst til de boglige fag.
I matematik og dansk kan de elever, der er klar på det, tage 9. klasses eksamen.

 

 

Målsætningner​

Det er skolens mål at styrke eleverne sociale, fysiske, følelsesmæssige, praktiske og teoretiske færdigheder.

Der skal arbejdes med elevernes:

 • Selvforståelse og realistiske opfattelse af sig selv.
 • Respekt for hinandens forskellighed.

Eleverne skal lære grundlæggende normer og regler. Det er desuden et mål at eleverne tilegner sig indsigt i uddannelsessystemet efter grundskolen – med særligt fokus på muligheder indenfor specialområdet. Hertil at eleverne påbegynder en afklaring af evner og interesser, der sætter dem i stand til at foretage et fremtidigt valg af uddannelse, arbejde el. lign.

Undervisningstilgang

Vores grundsyn er at alle elever har evnen til at lære. Det er en grundlæggende menneskelig egenskab. Undervisningen tager udgangspunkt i:

 • Den enkeltes kompetencer og interesser
 • At alle elever skal opleve succes
 • Muligheder frem for begrænsninger
 • Trygge rammer for eleven i og udenfor skolen
 • Samarbejde med forældre og andre med ansvar for elevernes tarv
 • Skolens virksomhed og betydning skal synliggøres for omverdenen

Vi sigter mod at eleven både bliver et frit og selvbestemmende individ og en ansvarlig og forpligtet samfundsborger. Ligesom vi sigter mod at undervise og opdrage eleven til et fremtidigt liv som borger, vel vidende at vi ikke kender elevens fremtid. Derfor er der også kvalificerede undervisere til at varetage opgaven.

Matematik undervisningen kan f.eks. foregå i skolens bod, hvor eleverne kan stå bag kassen og kan arbejde ud fra en praktisk orienteret læringstilgang.

Værksteder

Hvilket værksted du vælger, er helt op til dig – Det er vigtigt for os, at du arbejder med det, du er god til, og interesserer dig for.

Du får mulighed for at slippe kreativiteten løs på de fire værksteder: Lav de smukkeste smykker, sy dit eget tøj, lær at svejse sjove skulpture eller få scooteren til at spinde som en kat. Det er skolegang på en helt ny måde

Dansk og matematik

Hver morgen på Try er der enten dansk- eller matematiktimer. Disse  morgentimer begynder kl.8.15 og varer til kl.9.30.

Mandag og tirsdag er der matematik. Onsdag og torsdag er der dansk. Dansk og matematik skiftes til at have hver 2. fredag.

Undervisningen tilrettelægges efter elevernes niveau og foregår med ca. 10 elever pr. lærer. Der undervises som regel på hold med 2 lærere. Der bruges ofte pc i undervisningen. Undervisningen i morgentimerne er hovedsagelig boglig, og det tilstræbes at variere med forskellige metoder og materialer, således at eleverne kan tilbydes forskellige indlæringsstile.

De fleste af skolens elever arbejder i de boglige aktiviteter indenfor folkeskolens trinmål 6. klasse. Hver anden uge kommer Bogbussen og holder ved skolen.

Der er dog en del elever som har kompetence og potentiale til at arbejde med folkeskolens trinmål 9. klasse. For disse elever tilbydes folkeskolens afgangsprøve 9. klasse i fagene dansk og matematik. Hvis eleven vælger at følge eksamensholdene er der yderligere timer i dansk og matematik, som foregår, når andre elever har valgfag.

Valgfag

Vi har mange forskellige valgfag, så der er gode muligheder for at vælge et fag, du interesserer dig for. Det kan være alt fra boglige fag til kreative, sport og mange andre.
Her er nogle eksempler på de valgfag, der er på Try:

Svømning er for alle, øvede og nybegynder. Vi øver de forskellige svømmearter, bryst og crawl, og hvis man kan andre som rygcrawl, butterfly, hundesvømning, frøsvømning. Vi får svømmet hver gang, men vi har også øvelser inde for livredning, spring fra kant, svømme med tøj, dykke efter dukke, m.m. Der bliver også tid til lidt sauna, dampbad og fri leg.

Valgfaget giver dig mulighed for at arbejde med forskellige materialer og lære om, hvad de kan bruges til. På valgholdet kan du arbejde med dit eget kreative udtryk og møde andres måder at udtrykke kreativitet på: f.eks gennem billeder, brugskunst og håndarbejde.
I foråret skal vi på ekskursion til Dronninglund kunstcenter og se på billeder og skulpturer, og vi skal besøge brugskunstbutikken. Vi vil også arbejde med at give “gamle klude “ nyt liv med f.eks. stofmaling, sjove/flotte knapper eller broderi. Alle er velkomne på holdet, du behøver hverken være dygtig til at male eller tegne, men det er selvfølgelig en god ide, at du har lyst til og mod på at at arbejde kreativt.
Målet med undervisningen er at give dig inspiration til at bruge kreativitet i din egen hverdag/fritid og kendskab til forskellige materialers muligheder.

Motion og spil er et valghold for alle der har lyst til at komme i bedre form, der vil som udgangspunkt være mulighed for at gå, løbe eller cykle en tur. Vi satser på at være ude når vejret tillader det, ellers vil vi bruge skolens andre faciliteter såsom hal og aktivitetsrum. Jeg ligger forskellige opvarmnings/udstræknings øvelser ind, jeg vil arbejde i retning af at eleverne får en øget forståelse af hvorfor det overhovedet er nødvendigt at varme op først. Her er plads til alle tykke som tynde, bare man er indstillet på at vi oftest er ude i naturen.

Vi øver forskellige ting for at blive bedre til at spille fodbold og ikke mindst have det sjovt. Vi laver selvfølgelig også indbyrdes hold og spiller kampe. Vi laver også lettere konditionstræning – det vil sige at vi også kan finde på at løbe en tur, lave armstrækninger, maveøvelser og lign. for at styrke kroppen generelt.

I undervisningen arbejdes med forståelse af hestens adfærd og reaktionsmønstre. Med denne forståelse bruger vi empati og kropssprog til at kommunikere med hesten, vinde dens tillid og respekt, så der kan etableres et godt samarbejde. Vi vil arbejde med hestene både fra jorden og i sadlen og lære om grundlæggende røgt og pleje, lederskab og grundridning. Undervisningen foregår både i stalden, på ridebanen og på rideture i naturen. Perioden afsluttes med en længere weekendtur på hesteryg med overnatning i shelters.

Engelsk fra det niveau, du er på og fremad. Der vil også være mulighed for at arbejde med f.eks. sangtekster.

Kan få kendskab til alle de værktøjer vi bruger i huset.
Vi: Svejser, sliber, små maleprojekter, cykelrep og skiltefremstilling(nøgler, husskilte osv.) Alt der hører til metalfaget.

Fællestimer og arrengementer

Alle elever mødes til morgensang og orientering om aktuelle begivenheder på skolen. Hver fredag kl. 14.15 er der afslutning på ugen. Der samles op på hvad der er sket i ugen.

I løbet af året kommer der følgende arrangementer:

 • Alle eleverne tager i biografen. Filmen inddrages bagefter i danskundervisningen.
 • En aften i løbet af skoleåret er vi i teater.
 • Fredag før efterårsferien deltager skolen i Skolernes Motionsdag.
 • Der afholdes fælles idrætsdage med PGU i Hornslet og med Tolne Efterskole.
 • Skolen deltager i Efterskolernes Dag.
 • Der er fælles udflugt til Den Gamle By i Århus.
 • Eleverne vælger lejrskole til enten Norge, Berlin eller Tjekkiet.
 • I løbet af året kommer der forskellige arrangementer med musik eller andet.
 • I juni er der tur til Fårup Sommerland.
 • Skoleåret afsluttes med fælles hyttetur.

Traktor kørekort

Tag traktor kørekort og vær med til at pløje og så marker.
På Try Efterskole har du mulighed for at tage et traktor kørekort. Når du har fået kørekortet, får du lov til på egen hånd at pløje og så marker, der tilhører skolen.
Der vil være undervisningstimer, der gør dig klar til køreprøven, som foregår på skolens marker.
Dette er en unik mulighed for allerede at begynde, at uddanne dig inden du er færdig med skoleopholdet på Try Efterskole.

Interesser landbrug dig og har du mod på at køre traktor. Så er dette lige noget for dig.

 

Svejsecertifikat​

Lær at svejse sjove projekter, skulpture eller andet.
Du har mulighed for at blive undervist i, hvordan man svejser.
Kurset tager en uge og derefter må du svejse i undervisningen og fritiden. Her får du selv lov til at vælge, hvilke ting du godt kunne tænke dig at lave. Det er kun fantasien der sætter grænser.

Er du kreativ og har hænderne godt skruet på, så er svejsning noget for dig.

Vejledning

Vejledning i forbindelse med uddannelse og erhverv omfatter alle elever på Try Efterskole. Der er ansat 2 vejledere til at forestå opgaven.

Vejledningsformen er primært individuel, der forekommer dog også kollektiv vejledning for alle elever på en gang og for mindre hold. Vejledningen foregår i et tæt samarbejde med kontaktlæreren.
Formål:
At den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang læring samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg At den enkelte elev gennem vejledningen sikres et tilstrækkeligt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af uddannelse og erhverv, som svarer til den unges potentialer. At den enkelte elev gennem vejledningen bliver understøttet i målet om veluddannede borgere og høj beskæftigelse.

Årets gang i vejledning

Vejledningen af eleverne foregår i et tæt samarbejde med forældre, kontaktlærer og værksted.

Skolens undervisning på linjer, der i høj grad tager udgangspunkt i praktisk undervisning, giver mulighed for at vække interesse indenfor fx køkken, landbrug, kreative fag, håndværk, musik mv.
Opstartsmøde
Ved skoleårets start orienteres alle elever om vejledning, praktik mm. Al vejledning foregår dels efter nedenstående plan, men også løbende efter behov. Eleverne og vejleder kan altid lave aftaler om et møde.
Førsteårsmøde
Der afholdes en samtale mellem elev og vejleder inden d.15.11. Her afklares, om eleven har planer om et eller to år på Try Efterskole. Har eleven planer om 2 års skolegang på Try Efterskole, og viser dette sig vedvarende at være en god plan, såvel i forhold til elevens udvikling som i forhold til eventuelle bevillinger, laves der i januar uddannelsesplan i samarbejde med vejleder. Med udgangspunkt i elevplanen fokuseres på udviklingspunkter for det kommende skoleår.

Afgangselev
A.
I perioden august-oktober afholdes 1.uddannelsessamtale – UV-efterskole. Fokus er på elevens drømme og ønsker og på information om fremtids- og uddannelsesmuligheder. Hvad betyder fx EUD, EGU og STU – har jeg mulighed for at flytte hjemmefra – skal man tage en FSA for at blive tømrer? Desuden påbegyndes uddannelsesplan, som elev og forældre sammen kan skrive videre i hjemmefra.
B.
I den næste periode ses nærmere på, hvilke vejledningstiltag, der skal tages i forhold til den enkelte elev, elev og vejleder aftaler vedrørende praktik og søger informationer på nettet og i brochurer. Vejleder arrangerer praktikforløb. Eleven afklares herigennem i forhold til sine kompetencer og bliver bedre i stand til at vælge realistisk og kvalificeret.
C.
I perioden oktober-februar afholdes netværksmøde med deltagelse af elev, forældre, evt. hjemkommunes UU-vejleder og, når det er nødvendigt i forhold til planlægningen, repræsentanter fra socialforvaltning og/eller PPR. På mødet informeres om elevens ønsker, og der informeres om uddannelsesmuligheder. Endvidere lægges en plan for det videre forløb: besøg på mulige uddannelsessteder, afklaring af bevilling/økonomi, afklaring af bomuligheder. Inden 1.marts færdiggøres uddannelsesplan. Hvis det er nødvendigt, afholdes endnu et netværksmøde inden sommerferien

Hånværk og design

I Håndværk og Design er eleverne en del af et socialt fællesskab samt et arbejdsfællesskab hvor alle har en rolle og er værdifulde.
På værkstedet arbejder vi målrettet på, at eleverne lykkes med de projekter, de er en del af. Det er vigtigt, at eleverne får forståelse af sammenhængen mellem dét at lykkedes med en opgave og det at udvikle selvværd og selvtillid.
Vores værksted skaber mulighed for at eleverne kan udvikle deres håndværksmæssige og kreative færdigheder og deres generelle holdning til dét at modtage undervisning.

Det er vigtigt at den enkelte elev udfordres på et passende niveau således at der
kontinuerligt sker udvikling såvel fagligt som personligt.

I Håndværk og Design huset kan man vælge sig ind på forskellige moduler – feks kunne det være Materiel Design, Metal-auto eller Pedelhold.

 • På Materiel Design er der fokus på materialer og udtryk. Eleverne lærer forskellige
  materialer at kende – eksempelvis forskellige typer glas og de forskellige
  forarbejdnings teknikker, der knytter sig til disse eller forskellige træsorters
  anvendelighed til diverse opgaver – og kan derfor udnytte materialerne bedst muligt i
  det praktiske arbejde med designprocesser og håndværksmæssig virksomhed til
  kreativt og designmæssigt udtryk.
 •  På Metal-auto er det målet, at eleven skal opnå kendskab til smede og mekaniker fagets faglige indhold samt de sidefag, der følger med – eksempelvis svejsning. Det er for dem, der er vilde med teknik , mekanik og elsker at rode med biler samt scootere og cykler.
 • På Pedelholdet arbejdes der med praktiske serviceopgaver på skolen – eksempelvis græsslåning, pasning af bede og små vedligeholdelsesopgaver, som fx udskiftning af pærer, smøring af låse etc. For at varetage opgaverne er målet at oplære eleverne i brug af en lang række maskiner og vedligehold af disse.

Svejsningscertifikat
Lær at svejse sjove sjove projekter, skulpturer eller andet.
Du har mulighed for at blive undervist i hvordan man svejser.
Kurset tager en uge og derefter må du svejse i undervisningen og fritiden. Her får du selv lov til at vælge, hvilke ting du godt kunne tænke dig at lave. Det er kun fantasien der sætter grænser.
Er du kreativ og har hænderne godt skruet på, så er svejsning noget for dig.


Vi har som målsætning at inddrage størstedelen af folkeskolens fag i vores undervisning samt at gøre eleverne bevidste om at dette finder sted. Øvelsen “fag i brug” er en fast del af undervisningen når der evalueres.
Eleverne er til en vis grad medbestemmende i undervisningen idet der er en vekselvirkning mellem lærerstyrede aktiviteter og mere individuelle og selvvalgte projekter.

Musik

På Musik-værkstedet er eleverne en del af et kreativt, skabende fællesskab. Vi tager
udgangspunkt i elevens egne kompetencer og får dem i spil med de andre på holdet. På musik lærer eleverne, at alle er væsentlige og spiller en vigtig rolle for det fælles produkt. Fællesskab og fælles ansvar er i fokus her.
På musikværkstedet er der nogle parader, der bliver lagt og man møder hinanden på en helt anden måde end i f.eks. matematik eller dansktimen. Her handler det om en fælles interesse eller passion og man lærer helt nye sider af hinanden at kende.

På musik er man afhængig at, at alle møder til tiden, så vi kan komme til at øve og vi er afhængige af at alle engagerer sig og forbereder det, vi har aftalt.
Igennem vores musikundervisning skærpes elevernes opmærksomhed, udholdenhed,
koncentrationsevne, evne til at arbejde i grupper og selvstændigt. Ligeledes bliver eleverne trænede i at være centrum i større forsamlinger. Eleverne spiller på diverse instrumenter, arbejder med rytmer og puls, synger, lytter og dramatiserer, samt arbejder med performance, attitude, kropssprog og basis / simpel sangteknik.
Derudover bearbejder og analyserer vi de tekster, vi optræder med og herved integreres dansk, matematik, historie, geografi, samfundsfag og engelsk i undervisningen. Musikholdet har mindre spillejobs til f.eks. elevforsamlinger, i Gigantium, så vi får øvelse i at optræde for et publikum. Vi øver op til en musical som vi skal fremføre sidst i værkstedsperioden.
I slutningen af januar inviteres alle forældre til en stor forestillingsaften, ligesom elever fra andre efterskoler og fra specialklasserne i området bliver inviteret ind og se stykket.

Køkken

På køkkenværkstedet lærer eleverne alt om gastronomi, sanitet og hygienje. Det er eleverne på køkkenværkstedet, der hver dag laver den mad, der bliver spist på efterskolen. Eleverne oplever dermed en stor grad af ansvar for sig selv og andre. I køkkenet arbejdes der efter mesterlæreprincippet, hvor eleverne lærer om alle arbejdsopgaver i køkkenet.
Arbejdet er fokuseret på praktiske opgaver, samtidigt med at elevernes sociale færdigheder og samarbejdskompetencer udvikles.

Lokalemæssigt rådes der over et storkøkken, hvor der er indrettet arbejdspladser til eleverne med hæve-sænkeborde og et separat teorilokale. I skoleåret 2015-16 er der tilknyttet 2 lærere og en køkkenleder. Eleverne vælger sig ind på køkkenværkstedet, fordi de har en speciel interesse i madlavning. Undervisningen baseres primært på en praktisk del og en teori del med udgangspunkt i mesterlæreprincippet.
I den praktiske del arbejdes der med produktion af den daglige mad til alle elever og lærere, såvel kold som varmt. Eleverne stifter bekendtskab med alle  arbejds-opgaverne i køkkenet,

f.eks. kold kok, varm kok, opvasker og forbereder, således at de derigennem for forståelsen af hele processen fra råvarer til serveringsklar mad. Udover de færdighedsmæssige mål, arbejdes der med elevernes personlige side. Samarbejde, almindelige omgangsformer, normer, hygiejne, selvtillid, problemløsning, trivsel, selvaktivering er centrale begreber. Derudover indgår motion og idræt, som en naturlig del af værkstedsundervisningen.Teorien implementeres i den daglige undervisningen og indeholder emner som mål og vægt, kendskab til køkkenmaskiner, hygiejne, udarbejdelse af piktogrammer, ernæringslære,
anderledes mad, levnedsmiddellære, samt fokus på dagligdagsmotion.


Temaer gennem året:
Hygiejne – grundlæggende køkken hygiejne og håndtering af de forskellige
fødevaregrupper.
Ernærings-lære – der arbejdes praktisk i køkkenet med sunde alternativer til
eftermiddags/aftenssnack
Udarbejdelse af piktogrammer:
Der arbejdes med udarbejdelse af piktogrammer til alle vores forskellige ting – alt fra fade og viskestykker til råvarer i vores depotrum, således det er nemmere at holde orden og orientere sig i køkkenet.


Eksamensforberedelse med vægt på den teoretiske del i 2. skoleperiode madkundskab– bl.a. levnedsmiddellære, råvarekendskab, mikroorganismer m.m.
I løbet af skoleåret arrangeres relevante ekskursioner som fx fiskeriauktion, bageri, slagteri og lign.

Landbrug


På landbrug skal eleverne passe både dyr, marker og maskiner og de lærer at tage ansvar for opgaverne, samtidigt med at deres sociale og individuelle kompetencer udvikles. På landbrug er der en klar struktur og opgavefordeling og de daglige rutiner er vigtige for at få alle opgaver løst. Eleverne lærer at indgå i et fagligt fællesskab hvor ansvar, tillid og samarbejde vægtes højt.

Landbrugsværkstedets formål er ikke at drive et professionelt landbrug, men at skabe et undervisningsmiljø hvor vi med udgangspunkt i landbrug lægger stor vægt på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.
Værkstedet råder over en gård med tilhørende marker, traktorer, maskiner, værksted og dyr: islænderheste, fedekvæg, grise, får, geder, høns, kaniner og katte.
Undervisningen tager udgangspunkt i praksis og tilrettelægges ud fra elevernes individuelle interesser og forudsætninger. Det betyder, at eleverne ikke nødvendigvis undervises i eller lærer det samme på samme tid; men når eleven er klar til det.

På landbrug kan man få et ridekort, som betyder, at man selv må tage op til hestene og ride.


Traktorkørekort
Tag traktorkørekort og vær med til at pløje og så marker.

På Try Efterskole har du mulighed for at tage et traktorkørekort. Når du har fået kørekortet, får du lov til på egen hånd at pløje og så marker, der tilhører skolen.
Der vil være undervisningstimer der går dig klar til køreprøven, som foregår på skolens marker.
Dette er en unik mulighed for allerede at begynde at uddanne dig inden du er færdig med skoleopholdet på Try Efterskole. Interesser landbrug dig og har du mod på at køre traktor, så er dette lige noget for dig.