Vejledning

Vejledning i forbindelse med uddannelse og erhverv omfatter alle elever på Try Efterskole. Der er ansat 2 vejledere til at forestå opgaven.

Vejledningsformen er primært individuel, der forekommer dog også kollektiv vejledning for alle elever på en gang og for mindre hold. Vejledningen foregår i et tæt samarbejde med kontaktlæreren.

Formål:

At den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang læring samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg At den enkelte elev gennem vejledningen sikres et tilstrækkeligt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af uddannelse og erhverv, som svarer til den unges potentialer. At den enkelte elev gennem vejledningen bliver understøttet i målet om veluddannede borgere og høj beskæftigelse.


VORES MÅL ER:

Indsigt

At eleverne tilegner sig indsigt i uddannelsessystemet efter grundskolen –med særligt fokus på muligheder indenfor specialområdet.


Erfaring

At eleverne afprøver og gør sig erfaringer med forskellige relevante erhverv


Afklaring

At eleverne påbegynder en afklaring af evner og interesser, der sætter dem i stand til at foretage et fremtidigt valg af uddannelse, arbejde el. lign.


Fremtid

At eleverne udarbejder en relevant og realistisk uddannelsesplan.


Økonomi

At eleven tilegner sig en forståelse for økonomi i forhold til uddannelse


Sikkerhed

At der i samarbejde med hjemkommunes UU og relevante sociale myndigheder sikres, at den enkelte elev får det bedst mulige uddannelsestilbud..

Årets gang i vejledningen:

Skolen benytter programmet UV-efterskole som grundlag for elevsamtaler og uddannelsesplan - skolen overfører data fra uv-efterskole til optagelse.dk - og er behjælpelige med at udfylde optagelse.dk - hvilket det i øvrigt påhviler forældrene selv at udfylde! Vejledningsformen er primært individuel, der forekommer dog også kollektiv vejledning for alle elever på en gang og for mindre hold.

Vejledningen af den unge foregår i et tæt samarbejde med forældre, kontaktlærer og værksted.

Skolens undervisning på linjer, der i høj grad tager udgangspunkt i praktisk undervisning, giver mulighed for at vække interesse indenfor fx køkken, landbrug, kreative fag, håndværk, musik mv.


Opstartsmøde

Ved skoleårets start orienteres alle elever om vejledning, praktik mm. Al vejledning foregår dels efter nedenstående plan, men også løbende efter behov. Eleverne og vejleder kan altid lave aftaler om et møde.

Førsteårsmøde

Der afholdes en samtale mellem elev og vejleder inden d.15.11. Her afklares, om eleven har planer om et eller to år på Try Efterskole. Har eleven planer om 2 års skolegang på Try Efterskole, og viser dette sig vedvarende at være en god plan, såvel i forhold til elevens udvikling som i forhold til eventuelle bevillinger, laves der i januar uddannelsesplan i samarbejde med vejleder. Med udgangspunkt i elevplanen fokuseres på udviklingspunkter for det kommende skoleår.

Afgangselev

A.

I perioden august-oktober afholdes 1.uddannelsessamtale - UV-efterskole. Fokus er på elevens drømme og ønsker og på information om fremtids- og uddannelsesmuligheder. Hvad betyder fx EUD, EGU og STU – har jeg mulighed for at flytte hjemmefra – skal man tage en FSA for at blive tømrer? Desuden påbegyndes uddannelsesplan, som elev og forældre sammen kan skrive videre i hjemmefra.

B.

I den næste periode ses nærmere på, hvilke vejledningstiltag, der skal tages i forhold til den enkelte elev, elev og vejleder aftaler vedrørende praktik og søger informationer på nettet og i brochurer. Vejleder arrangerer praktikforløb. Eleven afklares herigennem i forhold til sine kompetencer og bliver bedre i stand til at vælge realistisk og kvalificeret.

C.

I perioden oktober-februar afholdes netværksmøde med deltagelse af elev, forældre, evt. hjemkommunes UU-vejleder og, når det er nødvendigt i forhold til planlægningen, repræsentanter fra socialforvaltning og/eller PPR. På mødet informeres om elevens ønsker, og der informeres om uddannelsesmuligheder. Endvidere lægges en plan for det videre forløb: besøg på mulige uddannelsessteder, afklaring af bevilling/økonomi, afklaring af bomuligheder. Inden 1.marts færdiggøres uddannelsesplan. Hvis det er nødvendigt, afholdes endnu et netværksmøde inden sommerferien